Projektai

VšĮ Kuršėnų ligoninė 2020-11-03 d. pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Kuršėnų ligoninėje“, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto tikslas – geriatrijos ambulatorinių ir dienos stacionaro infrastruktūros sukūrimas, siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimą ir prieinamumą Šiaulių rajono gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos patalpos, įsigyjama medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika reikalinga užtikrinti sklandų geriatrinių paslaugų teikimą.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, projekto vertė – 300 000, 00 EUR .
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d.

2017 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Kuršėnų ligoninė 2017-10-09 d. pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos Kuršėnų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0003. Šis projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM.
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pritaikyti VšĮ Kuršėnų ligoninės infrastruktūrą patogesniam neįgaliųjų judėjimui: įrengti automobilių statymui 2 vietų aikštelę, įrengti praėjimo takelius iki centrinio įėjimo, pandusą, lauko laiptus, pakeisti 2 centrinio įėjimo duris į automatiškai atsiveriančias, suremontuoti tambūro patalpą ją praplatinant, pakeisti seną liftą nauju, kuriuo galėtų naudotis negalią turintys asmenys. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas patogesnis fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas neįgaliesiems, taip prisidedant prie socialinės neįgaliųjų atskirties mažinimo.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2018 m. gruodžio 31 d.