Projektai

Pradėtas įgyvendinti projektas ,,Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose mobilios komandos Šiaulių rajone aprūpinimas įranga”

Šiaulių rajono savivaldybė, kartu su partneriu Viešąja įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centru pradėjo įgyvendinti projektą ,,Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose mobilios komandos Šiaulių rajone aprūpinimas įranga”. Projektu siekiama  pagerinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybę ir prieinamumą Šiaulių rajone. Nuo 2024 m. vasario 1 d. ambulatorines slaugos paslaugas namuose (toliau – ASPN paslaugos) teikia Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras. 2023 m. ASPN paslaugas suteikė 243 asmenims. I ketvirtį ASPN paslaugas gavo 81 asmuo, II ketvirtį -106 asmenys, III ketvirtį – 138 asmenys. ASPN paslaugų poreikis didėja. Didėjant ASPN paslaugų poreikiui planuojama plėsti ASPN komandą (nes vienam etatui per dieną galima aptarnauti ne daugiau kaip 12 asmenų). Projekto problema – neužtikrinta teikiamų paslaugų kokybė, reikalinga tobulesnė, nauja įranga. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama medicininė ir kita įranga ambulatorines slaugos paslaugas namuose Šiaulių rajone teikiančiai mobiliai komandai. Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Projekto vertė: 19 711,95 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-06 iki 2025-02-28.

Projekto finansavimo šaltiniai: EGADP subsidijos lėšos. Plačiau apie įgyvendinamą projektą – https://siauliuraj.lt/projektai/astos/mobilios-komandos-aprupinimas-iranga/5514


VšĮ Kuršėnų ligoninė 2020-11-03 d. pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Kuršėnų ligoninėje“, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto tikslas – geriatrijos ambulatorinių ir dienos stacionaro infrastruktūros sukūrimas, siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimą ir prieinamumą Šiaulių rajono gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos patalpos, įsigyjama medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika reikalinga užtikrinti sklandų geriatrinių paslaugų teikimą.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, projekto vertė – 300 000, 00 EUR .
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d.

 


2017 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Kuršėnų ligoninė 2017-10-09 d. pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos Kuršėnų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0003. Šis projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM.
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pritaikyti VšĮ Kuršėnų ligoninės infrastruktūrą patogesniam neįgaliųjų judėjimui: įrengti automobilių statymui 2 vietų aikštelę, įrengti praėjimo takelius iki centrinio įėjimo, pandusą, lauko laiptus, pakeisti 2 centrinio įėjimo duris į automatiškai atsiveriančias, suremontuoti tambūro patalpą ją praplatinant, pakeisti seną liftą nauju, kuriuo galėtų naudotis negalią turintys asmenys. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas patogesnis fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas neįgaliesiems, taip prisidedant prie socialinės neįgaliųjų atskirties mažinimo.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2018 m. gruodžio 31 d.